புலமை பரீட்சையில் அ ஹோராபொள மு வி 94% சித்தி. - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Sunday, November 15, 2020

புலமை பரீட்சையில் அ ஹோராபொள மு வி 94% சித்தி.


(ஆஷிக் முஹம்மட்) 

வரலாற்று சாதனைகளை பதித்து வரும் அ/ ஹோராபொள. மு.வி இம்முறை நடைபெற்ற புலமைபரீட்சையிலும் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்றுள்ளது..... 70க்கு  அதிகமான புள்ளிகளை 94% மாணவர்களும் 100க்கு  அதிகமான புள்ளிகளை 74% மாணவர்களும் வெட்டு புள்ளியை விட அதிகமான புள்ளிகளை 29% மாணவர்களும் பெற்றுள்ளனர். அனுராதபுர மாவட்டத்தில் சிறந்த புள்ளிகளை பெரும் பாடசாலையாக காணப்படுகிறது.... வெட்டுப்புள்ளிகளை விட அதிகமாக 9 மாணவர்கள் இம்முறை பெற்றுள்ளனர்.. பாடசாலை மட்டத்தில் அதிக புள்ளியை? M.P.ஹுமைதா என்ற மாணவி பெற்றுள்ளார்

1. M.P.ஹுமைதா 180

2.M. P. F. ஹனீயா 177

3. A.H.அதீபா 177

4. M.S.F.சஹாமா 168

5. M.N.நிஹா 161

6. M.A.S. அஸ்பா 160

7. M.J.ராஷாட் 160

8. M.J.F.தஹானி 159

9. A.ஆஷிப் 158

அதிபர் உட்பட அனைத்து ஆசிரியர்கள் வளவாளர்களுக்கும் நன்றிகள்முக்கியமாக வகுப்பாசிரியைக்கும் வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் சித்தியடைந்த மற்றும் சித்தியடையாத அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். புலமை பரீட்சை என்பது வாழ்க்கையின் ஆரம்பமோ முடிவோ அல்ல..... மாணவர்கள்  பாடசாலைகளை தெரிவு செய்யும் பரீட்சையே.

No comments:

Post a Comment