மேல்மாகாணம் மற்றும் லொக்டவுனில் உள்ள பகுதிகளை தவிர ஏனைய அனைத்து பாடசாலைகளிலும் தரம் 6-13 வரை நவம்பர்-23 முதல் ஆரம்பம்