20 க்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எதிர் அணியினர் யார் ??? - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Thursday, October 22, 2020

20 க்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எதிர் அணியினர் யார் ???

  1. டயனா கமகே MP  - SJB தேசிய பாட்டில் உறுப்பினர் 
  2. நஸீர் அஹமட். MP - ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்
  3. அலி சப்ரி ரஹீம் MP  - SJB /  முஸ்லிம் தேசிய கூட்டணி
  4. பைசல் காசிம் MP -SJB / ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்
  5. HMM ஹரிஸ் MP -ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்
  6. MS தௌபீக் MP -SJB / ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்
  7. அரவிந்த குமார் MP  SJB MP/TPA
  8. இஷாக் ரகுமான் - SJB/அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 


No comments:

Post a Comment