(படங்கள்- நூருல் ஹுதா உமர்)

1495 வது மீலாதுன் நபி விழாவை முன்னிட்டு கல்முனை தாறுஸ்ஸபா தலைமைகத்தில் தாறுஸ்ஸபா தவிசாளர் உஸ்தாத் ஸபா முஹம்மத் நஜாஹி அவர்களின் தலைமையில் ஹிஜ்ரி 1442 றபீஉனில் அவ்வல் பிறை 12 அன்று (கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை) இடம்பெற்ற மஜ்லிஸின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.