2020. 07.13 ஆம் திகதி பி.ப 4:00 மணி முதல் 2020.07.14 ஆம் திகதி பி.ப 4:00 மணி வரை அறிக்கையிடப்பட்ட மொத்த தேர்தல் முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கை வருமாறு.