ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் அசாத்சாலியின் பெயர்? - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி - 076 665 9 665

Friday, August 7, 2020

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் அசாத்சாலியின் பெயர்?

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியல் விபரம் இதோ .

1.ரஞ்ஞித் மத்தும பண்டார

2.ஹரீன் பெர்ணாண்டோ

3.எரான் விக்ரமரத்ன

4.திஸ்ஸ அத்தநாயக

5.மயந்த திஸாநாயக

6.இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்

7.தயானி கமகே

No comments:

Post a Comment