ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியல் விபரம் இதோ .

1.ரஞ்ஞித் மத்தும பண்டார

2.ஹரீன் பெர்ணாண்டோ

3.எரான் விக்ரமரத்ன

4.திஸ்ஸ அத்தநாயக

5.மயந்த திஸாநாயக

6.இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்

7.தயானி கமகே